Vážení zákazníci, ve dnech 17.6. až 21.6. v našem eshopu užíváme dovolenou. Přijaté objednávky budeme expedovat od pondělí 24.6.2024. Tým Sexio.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.sexio.cz (dále jen „webové rozhraní“)

Správce osobních údajů:
Malisio s.r.o., se sídlem Sedmihorky 97, 511 01 Karlovice
IČ: 06364055
není plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedenému u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40118

Kontaktní údaje správce osobních údajů:
Adresa pro doručování: P. O. Box 50, 51101 Turnov
Telefonní číslo: +420 488 588 728
Kontaktní e-mail: obchod@sexio.cz

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

   Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Co jsou osobní údaje?
   Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):
   • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
   • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa;
   • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.
 2. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Jak získáváme vaše osobní údaje?

   Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky, případně při zřízení uživatelského účtu.

   Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

  2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?
   • Osobní údaje zadané při objednávání zboží můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich dalších zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.).
   • Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.
   • Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili.

   Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

  3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

   Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností.

   Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní.

 3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI
  1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

   Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

   Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:
   • prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;
   • telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;
   • písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;
   • v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

   Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

  2. Právo na přístup k osobním údajům
   Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:
   • účel zpracování;
   • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
   • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
   • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

   Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

  3. Právo na opravu

   Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

  4. Právo vznést námitku proti zpracování

   Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

  5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
   Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:
   • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
   • jste odvolali souhlas se zpracováním;
   • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů osobních údajů;
   • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

   Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

  6. Právo na omezení zpracování
   Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:
   • popíráte přesnost svých osobních údajů;
   • je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;
   • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
   • vznesete námitku proti zpracování.

   Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

   Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

   Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

  7. Právo na přenositelnost údajů

   Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci osobních údajů.

  8. Jak můžete svá práva uplatnit?

   Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

   Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

   Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

 4. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

   Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a jsme vedeni v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00076378.

   Vaše osobní údaje pro nás zpracovává společnost INTERNET CZ, a.s., č.p. 2, 384 03 Ktiš (provozovatel cloudového řešení a emailových schránek), SMSbrána s.r.o. Hybešova 42, Brno 602 00 (provozovatel SMS brány). Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme na základě dotazu.

   Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  2. Komu předáváme vaše osobní údaje?

   V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávnění vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Vaše osobní údaje, zejména týkající se prohlížených produktů na webovém rozhraní, dobu prohlížení a chování na webovém rozhraní, jako i informaci o tom, z jaké konktrétní stránky přicházíte při odchodu skrze hypertextový odkaz na webové rozhraní jiné domény, tak nebudou zpřístupněny třetím osobám.

   Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

 5. SOUBORY COOKIES
  1. Co jsou to cookies?

   Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

   Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

   Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

  2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

   Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

   Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:
   • cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;
    • nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
    • výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní.
  3. Používané služby třetích osob v souvislosti s cookies

   Webové rozhraní nepoužívá žádné služby ani obsah jiných domén. Není tak pro žádnou třetí osobu možné získávat nebo analyzovat žádné vaše osobní ůdaje prostřednictvím cookies, zejména týkající se prohlížených produktů na webovém rozhraní, dobu prohlížení a chování na webovém rozhraní, a následné cílení reklam. Webové rozhraní nepoužívá službu Google Analytics ani další služby poskytované společností Google, Inc., Facebook, Inc. a ani služby jiných společností v souvislosti s cookies.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1.6.2018.

Sexio logo Nikdy není pozdě mít spokojený sexuální život.
© Malisio s.r.o. - provozovatel internetového obchodu Sexio.cz